ROOM HIRE

SEÒMAR AIR MÀL

With a variety of rooms  to suit all purposes, the Gaelic Centre provides a perfect venue for your meeting or event.
Le measgachadh de dhiofar sheòmraichean, tha an t-Ionad Gàidhlig na àite foirfe airson na coinneimh no an tachartais agad.

CONFERENCE ROOM

SEÒMAR CHOINNEAMHAN

Meet in the superb surroundings overlooking Loch Indaal.
Coinnichibh ann an suidheachadh àlainn a’ coimhead a-mach gu Loch na Dala

ROOM HIRE

SEÒMAR AIR MÀL

A variety of rooms and workspaces to suit your needs.
Measgachadh de sheòmraichean is àiteachan-obrach, freagarrach do gach feum.

EVENT HIRE

TACHARTAS AIR MÀL

Hire the Gaelic Centre for weddings, concerts and more.
An t-Ionad Gàidhlig air màl airson bhainnsean, chuirmean-ciùil is eile.

CUIRIBH FIOS THUGAINN - CONTACT US TO BOOK

AR SEÒMRAICHEAN- OUR ROOMS

Tagh an t-ionad freagarrach do na feumalachdan agad.
Choose the right venue to suit your needs

Conference Room

SEÒMAR CHOINNEAMHAN

Overlooking Lochindaal, the Conference Room is our largest room and suitable for meetings and events. With a large projector and screen, it is ideal for video conferencing and meetings alike.
A’ coimhead thairis air Loch na Dala, ’s e an Seòmar Choinneamhan an seòmar as motha a th’ againn, agus tha e freagarrach airson choinneamhan is thachartasan. Le proiseactar agus sgrion mòr, tha e fìor fhreagarrach airson co-labhairt bhidio agus coinneamhan.

HERITAGE ROOM

SEÒMAR DUALCHAIS

At the front of the building, the Heritage Room is a large room suitable for meetings and video conferences and smaller events. Our portable video-conferencing unit makes it perfect place to set up a business meeting.
Tha an Seòmar Dualchais aig beulaibh an togalaich. Tha an t-aonad cho-labhairtean-bhidio gluasadach againn ga dhèanamh na àite fìor fhreagarrach airson coinneamh gnothachais.

library room

Seòmar an leabharlainn

Downstairs and overlooking Lochindaal, the Library room is an ideal location for meetings. Equipped with video conferencing facilities makes it the ideal meeting place for smaller meetings.
Shìos an staidhre agus a’ coimhead a-mach air Loch na Dala, tha seòmar an Leabharlainn na àite fìor mhath airson choinneamhan. Uidheamaichte le goireasan co-labhairt bhidio, tha e na àite foirfe airson choinneamhan nas lugha.

CONTACT US

For rates and availability, please get in touch with us to book.
CONTACT US
homeenvelopemusic-notephone-handsetscreen linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram