Rannsaich Eachdraidh Ìle

Research Your Islay Family History

le cuideachadh bho Ionad Chaluim Chille Ìle
with the help of the Islay Gaelic Centre
Cleachd ar goireasan gus do theaghlach a lorg.
Use our resources to find your family.

Bheir sinn cuideachadh dhut nad rannsachadh.

Let us help you in your search

Clàran Cunntas-Sluaigh

Census Records

Le clàran cunntas-sluaigh clò-bhuailte a’ dol air ais gu ????, faodaidh tu coimhead tron chruinneachadh againn mar chuideachadh le do shinnsearan a lorg.
With printed census records dating back to the 1800's you can browse through our collection to help locate your ancestors.

Tasglannan Didseatach

Digital Archives

Coimhead tro na tasglannan didseatach againn airson fiosrachadh agus faigh a-mach tuilleadh mu na daoine a bha a’ fuireach ann an Ìle.
Browse our digital archives for evidence and find out more about the people who lived on Islay.

Àite Rannsachaidh Leabhraichean

Book Research Space

Clàraich air seisean stiùirichte airson cuideachadh a’ lorg do chàirdean is do shinnsearan.
Book a guided session with help to find your relatives and ancestors.

Coimhead tro Sheann Fhoillseachaidhean

Browse Old Publications

Cleachd an leabharlann againn a tha làn ghoireasan airson rannsachadh sònraichte agus farsaing.
Use our library packed with resources for general and specific research.

Tòisich do thuras tro eachdraidh Ìle.

Start your journey through Islay history.

islaygaeliccentre@gmail.com

Or Call Us:

+44 1496 810818

homeenvelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram