Research Your Islay Family History

Rannsaich Eachdraidh Ìle

with the help of the Islay Gaelic Centre
le cuideachadh bho Ionad Chaluim Chille Ìle
Use our resources to find your family.
Cleachd ar goireasan gus do theaghlach a lorg.

Let us help you in your search

Bheir sinn cuideachadh dhut nad rannsachadh.

Census Records

Clàran Cunntas-Sluaigh

With printed census records dating back to the 1800's you can browse through our collection to help locate your ancestors.
Le clàran cunntas-sluaigh clò-bhuailte a’ dol air ais gu ????, faodaidh tu coimhead tron chruinneachadh againn mar chuideachadh le do shinnsearan a lorg.

Digital Archives

Tasglannan Didseatach

Browse our digital archives for evidence and find out more about the people who lived on Islay.
Coimhead tro na tasglannan didseatach againn airson fiosrachadh agus faigh a-mach tuilleadh mu na daoine a bha a’ fuireach ann an Ìle.

Book Research Space

Àite Rannsachaidh Leabhraichean

Book a guided session with help to find your relatives and ancestors.
Clàraich air seisean stiùirichte airson cuideachadh a’ lorg do chàirdean is do shinnsearan.

Browse Old Publications

Coimhead tro Sheann Fhoillseachaidhean

Use our library packed with resources for general and specific research.
Cleachd an leabharlann againn a tha làn ghoireasan airson rannsachadh sònraichte agus farsaing.

Start your journey through Islay history.

Tòisich do thuras tro eachdraidh Ìle.

islaygaeliccentre@gmail.com

Or Call Us:

+44 1496 810818

envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram